• Vzdelávací program

 • Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 1.-4. ročník (od 2015/2016)

  PredmetRočníkSpolu
  1.2.3.4.
  Jazyk a komunikácia
  slovenský jazyk a literatúra 9877 31
  anglický jazyk 33 6
  Príroda a spoločnosť
  prírodoveda 12 3
  vlastiveda 12 3
  Človek a príroda
  prvouka 12 3
  Človek a hodnoty
  etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 1111 4
  Matematika a práca s informáciami
  matematika 4444 16
  informatika 11 2
  Človek a svet práce
  pracovné vyučovanie 11 2
  Umenie a kultúra
  hudobná výchova 1111 4
  výtvarná výchova 2211 6
  Zdravie a pohyb
  telesná a športová výchova 2222 8
  Ostatné
  školský vzdelávací program 2321 8


  © aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.10.2020
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Začiatok spolupráce s Deutsche Telekom IT Solutions
  • Majstrovstvá Európy v online šachu
  • Zbierka Biela pastelka
  • Otvorenie školského roka 2020/2021
  • Ukončenie školského roka
  • Prednáška U.S. Steel Košice na tému Riadenie
  • DOD 14.02.2020
  • EXPERT geniality show
  • Polročný reset
  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company