• PRIJÍMACIE KONANIE NA ŠTÚDIUM V ŠK. ROKU 2019/2020

     A. 4 – ročné denné štúdium pre absolventov ZŠ

     študijné odbory:             6341 M škola podnikania

                                    6317 M obchodná akadémia

                              7237 M informačné systémy a služby

     • podmienky prijímacieho konania:

     1. Bez prijímacej skúšky žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne najmenej 90 %.

     2. Ostatní absolvovanie prijímacej skúšky z predmetov Slovenský jazyk a Matematika.

     3. Žiaci so ŠVVP budú mať upravené podmienky skúšky na základe žiadosti o úpravu, ktorú spolu s aktuálnou dokumentáciou priložia k prihláške na štúdium.

     Termín prijímacej skúšky: 13.05.2019 a 16.05.2019 o 10.00 hod.

     B. 2- ročné pomaturitné štúdium na získanie ekonomickej kvalifikácie, resp. špecializácie pre absolventov SŠ a SOU s maturitou

     študijné odbory      6341 N škola podnikania - kvalifikačné štúdium ukončené maturitnou skúškou z odborných predmetov dokladované maturitným vysvedčením

     6317 N obchodná akadémia - kvalifikačné štúdium ukončené maturitnou skúškou z odborných predmetov dokladované maturitným vysvedčením

     6332 Q daňové službyšpecializačné štúdium ukončené obhajobou absolventskej práce a komplexnou skúškou z odborných predmetov dokladované absolventským diplomom s právom používať titul „DiS“, získanie vyššieho odborného vzdelania

                 forma štúdia:            podľa požiadaviek záujemcov – denná, externá

     • podmienky prijímacieho konania:

     Bez prijímacích skúšok, predloženie maturitného vysvedčenia, (záujemci o ŠO 6332 Q získané vzdelanie  odboru skupiny 63 a 64 ekonomika, organizácia, obchod a služby) a podanie prihlášky na štúdium do 31.5.2019, v osobitných prípadoch do 31.8.2019.

     •  Zápis uchádzačov na štúdium 26.06.2019, resp. posledný augustový týždeň.

     c. externé maturitné štúdium pre absolventov SOU bez maturity, absolventov ZŠ

     študijné odbory               6341 M škola podnikania

                                     6317 M obchodná akadémia

     • podmienky prijímacieho konania:

     bez prijímacích skúšok, predloženie dokladov o ukončenom vzdelaní(minimálne základné vzdelanie) a podanie prihlášky na štúdium do 31.5.2019, v osobitných prípadoch do 31.8.2019.

     • Zápis uchádzačov na štúdium 26.06.2019, resp. posledný augustový týždeň

     Škola uzavrie s každým prijatým uchádzačom o štúdium zmluvu o poskytovaní vzdelávania.