• Prijímacie konanie

     • Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu na štúdium pre šk. r. 2021/2022


     • Vzhľadom na súčasnú zložitú spoločenskú situáciu je proces výberu strednej školy veľmi náročný a neprehľadný. Neustála prítomnosť korona vírusu a meniace sa opatrenia nám žiaľ znemožňujú realizovať DOD v rozsahu a forme ako po iné roky.

      Aj napriek tomu, Vám veľmi radi predstavíme našu školu počas individuálnej konzultácie pri zachovaní protiepidemiologických opatrení.

      Ponúkame Vám: 

      §  osobné konzultácie s riaditeľom školy PaedDr. Petrom Ivanom (skola@kadavinci.sk, 0904 682 778) alebo školským poradcom Ing. Adrianou Popovičovou (adriana.popovicova@kadavinci.sk)

       §  cvičné testy na prijímačky z MAT a SJL – v pdf alebo online,

       §  zasielanie aktuálnych informácií a termínov súvisiacich s prijímacím konaním na stredné školy priamo na váš mail (kliknite).

       

      Podmienky prijímacieho konania:

      1.     Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

      2.     Ostatní absolvovanie prijímacej skúšky z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra.

      3.     Žiaci so ŠVVP budú mať upravené podmienky skúšky na základe žiadosti o úpravu, ktorú spolu s aktuálnou dokumentáciou priložia k prihláške na štúdium.

       

      Podmienky prijímacieho konania budeme aktualizovať podľa príslušných usmernení MŠVVaŠ SR. 

       

       

      V Košiciach, 23. 11. 2020                                                               PaedDr. Peter Ivan

                                                                                                                     riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje