• Prijímacie konanie

     • PRIJÍMACIE KONANIE NA ŠTÚDIUM V ŠK. ROKU 2020/2021

      štvorročné denné štúdium pre absolventov ZŠ

      Študijné odbory:            

      6317 M obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku 

      7237 M informačné systémy a služby 

      6341 M škola podnikania - v šk. roku 2020/2021 tento odbor nemáme možnosť otvoriť. Podnikateľské zručnosti považujeme za kľúčové. V odbore obchodná akadémia pripravujeme žiakov aj na samostatné podnikanie. V 3. ročníku si žiaci v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia vyskúšajú počas celého školského roka reálne fungovanie firmy s reálnymi peniazmi, od založenia firmy až po jej zánik.

      Záujemcovia o tento odbor prihláste sa na odbor 6317 M obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku.

      Podmienky prijímacieho konania:

      1. Bez prijímacej skúšky žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom  predmete samostatne najmenej 90 %.

      2. Ostatní absolvovanie prijímacej skúšky z predmetov Slovenský jazyk a Matematika.

      3. Žiaci so ŠVVP budú mať upravené podmienky skúšky na základe žiadosti o úpravu, ktorú spolu               s aktuálnou dokumentáciou priložia k prihláške na štúdium.

      1. termín 1. kola prijímacích skúšok: 11.05.2020.

      2. termín 1. kola prijímacích skúšok: 14.05.2020.

      Termín 2. kola prijímacích skúšok: 23.06.2020.

      dvojročné pomaturitné štúdium na získanie ekonomickej kvalifikácie, resp. špecializácie pre absolventov SŠ a SOU s maturitou

      študijné odbory    6341 N škola podnikania - kvalifikačné štúdium ukončené maturitnou skúškou z odborných predmetov dokladované maturitným vysvedčením

      6317 N obchodná akadémia - kvalifikačné štúdium ukončené maturitnou skúškou z odborných predmetov dokladované maturitným vysvedčením

      6332 Q daňové službyšpecializačné štúdium ukončené obhajobou absolventskej práce a komplexnou skúškou z odborných predmetov dokladované absolventským diplomom s právom používať titul „DiS“, získanie vyššieho odborného vzdelania

                  forma štúdia:            podľa požiadaviek záujemcov – denná, externá

      • podmienky prijímacieho konania:

      Bez prijímacích skúšok, predloženie maturitného vysvedčenia, (záujemci o ŠO 6332 Q získané vzdelanie  odboru skupiny 63 a 64 ekonomika, organizácia, obchod a služby) a podanie prihlášky na štúdium do 31.5.2020, v osobitných prípadoch do 31.8.2020.

      •  Zápis uchádzačov na štúdium 26.06.2020, resp. posledný augustový týždeň.

      externé maturitné štúdium pre absolventov SOU bez maturity, absolventov ZŠ

      študijné odbory               6341 M škola podnikania

                                      6317 M obchodná akadémia

      • podmienky prijímacieho konania:

      bez prijímacích skúšok, predloženie dokladov o ukončenom vzdelaní(minimálne základné vzdelanie) a podanie prihlášky na štúdium do 31.5.2020, v osobitných prípadoch do 31.8.2020.

      • Zápis uchádzačov na štúdium 26.06.2020, resp. posledný augustový týždeň

      Škola uzavrie s každým prijatým uchádzačom o štúdium zmluvu o poskytovaní vzdelávania.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická, Palackého 14, Košice
   • skola@tercium.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing.Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Palackého 14, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company
  • PRO EDUCO
  • Mikuláš
  • Červene stužky
  • EXPERT
  • Konferencia beReady
  • Správna voľba povolania
  • Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu
  • Medzipredmetový projekt v METRE
  • Preventívny protidrogový program v SCPPPaP na Medickej 2 v Košiciach