Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14, Košice
Adresa školyPalackého 14, 040 01 Košice
Telefón+421 x 055 6742251
E-mailskola@tercium.sk
WWW stránkatercium.sk
ZriaďovateľTercium Košice n. o.

Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium od svojho vzniku v roku 2002 profiluje sa ako malá škola do 150 žiakov s ponukou vzdelávacieho programu ekonomického zamerania. Je otvorená pre „čerstvých“ absolventov základných škôl a maturantov, ale aj pre tých, ktorí sú v praxi a z akýchkoľvek dôvodov si chcú alebo potrebujú zvýšiť, resp. doplniť vzdelanie.

Škola zabezpečuje vzdelávanie v troch typoch štúdia:

·      maturitné – obsahom štúdia sú všeobecnovzdelávacie a odborné predmety,

·      pomaturitné kvalifikačné - obsahom štúdia sú odborné predmety,

·      pomaturitné špecializačné (vyššie odborné) – obsahom štúdia sú odborné predmety.

Ponúka

Ø  Štúdium vo všetkých ponúkaných odboroch  a typoch vo formách  denné a externé.

Ø  kurzy akreditované MŠ SR účtovníctvo (jednoduché, podvojné, mzdové, daňová sústava)

Ø  kompetenčné kurzy na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií.

Ø  Výber  anglického, nemeckého, francúzskeho alebo ruského jazyka.

Ø  Počet žiakov v triede (10-15) - priestor pre efektívnu výučbu, individuálny prístup, sebarealizáciu a osobnostný rozvoj každého žiaka.

Ø  Prostredie spolupráce žiakov a učiteľov založenej na obojstrannej dôvere.

Ø  Orientácia obsahu výučby na prax, redukovanie neefektívneho učiva.

Ø  Praktické vzdelávacie programy, aktivity podporujúce ekonomické a podnikateľské myslenie – študentská spoločnosť.

Ø  Žiacka klubovňa s voľným prístupom na internet.

Ø  Sociálne štipendium.

Ø  Ubytovanie priamo v budove školy – možnosť získania príspevku na poplatok za ubytovanie.

Ø  Situovanie školy cca 10 minút chôdze od centra mesta, železničnej a autobusovej stanice.

 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Anna Šáriová055/67422510904107681skola@tercium.sk
ZRŠIng. Adriana Popovičová055/6742251 adriana.popovicova@tercium.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Katarína Šeboková 
pedagogickí zamestnanciIng. Beáta Kapitánová 
zástupcovia rodičovIng. Mária Nedbáleková 
zástupca zriaďovateľaIng. Emília Hanušovská 
iníKatarína Pelegrínová 

Poradné orgány školy

Pedagogická rada

Plnila niekoľko funkcií: informačnú, rozhodovaciu, formatívnu, hodnotiacu, poradnú a odborno metodickú.

Prijímacia komisia

Vyjadrovala sa k príprave prijímacieho konania a realizácie prijímacích skúšok.

Výchovná poradkyňa školy

Úzko spolupracovala so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prevcentrum v Košiciach, Medická 2. Každý druhý pondelok odborný zamestnanec centra poskytoval žiakom aj učiteľom konzultácie pri riešení problémov.

Spolupráca bola zameraná na pedagogicko-psychologickú starostlivosť o žiakov formou poradenstva, prednáškovej a konzultačnej činnosti. V rámci pedagogickopsychologického poradenstva sa uskutočnili psychologické konzultácie so žiakmi, ktorí mali problémy s dochádzkou do školy, v učení, v osobnostnom vývine, v správaní a v rovesníckych vzťahoch. Súčasťou profesijného poradenstva bolo jednak skupinové testovanie študentov 4.ročníkov prostredníctvom intelektového testu a osobnostných dotazníkov, ako aj individuálne pohovory s cieľom interpretácie výsledkov testovania a hľadania optimálnej voľby ich ďalšieho pôsobenia. Táto spolupráca je hodnotená ako veľmi efektívna

Koordinátori jednotlivých činností plnili úlohy vyplývajúce z ročného plánu práce.

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVPzmena oproti stavu k 15.9.2017
I.D7 -3 zanechanie štúdia
I.IŠP63+2 prestup
II.B11 +1 prestup
II.D7 +1 pokračovanie po prerušení
III.A178+1 (+2 prestup, -1 zanechanie)
III.B4 -1 zanechanie
IV.A121-2 zanechanie, prerušenie

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Denné štúdium

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 9/ počet dievčat 6

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0/ 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 7 / počet dievčat 5

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 4 / počet dievčat 1

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017:4/ počet dievčat 1, v priebehu roka pristúpili 4 žiaci z iných škôl

Do vyššieho ročníka boli zaradení 11 žiaci po úspešnom vykonaní rozdielových skúšok

Externé štúdium

všetci uchádzači o externé štúdium v počte 11 boli prijatí do 1. ročníka PMŠŠ bez prijímacích skúšok, do vyššieho ročníka maturitného štúdia bolo zaradených 13 žiakov po úspešnom vykonaní rozdielových skúšok.

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPEAPIASFBAKCZDCPNCVUDASDNVDEJEKCFIAFMT
I.D    1,25 2,51,251,25 2,5    
I.IŠP1,672,17 1,33       1,67   
II.B23,22 2,78       32  
II.D    1 2,17 1,33 2,17  11,29
III.A1,632,622,25 2,71      1,44 2,24
III.B 2,67 2,25 2,33      2 2,33
IV.A 3,182,382,92 2,82   2,55  3,092,91 
priemer               

TriedaGEGHOGJEUKMUMEKMAKMNZMKTMATNEJOBNOALONJORUOFP
I.D           1  1,25
I.IŠP1,83 1,831    32,41,17    
II.B 22,67   2,78 3,9152    
II.D     1         
III.A       2,52,942,33 2,57 2,5 
III.B        32     
IV.A    3,45  3,183,442,57 32,67  
priemer               

TriedaPERPEMPOEPDUPRNRUJESISJLSPRTEVTVZUCRVEYpriemer
I.D 1,25         1,25 1,5
I.IŠP  2,17  1 2,1711  11,73
II.B  3,443,11 4 4 11  3
II.D           1,33 1,43
III.A2,25  2,692,562,9 31,251   2,37
III.B1,33  1,3324 3,33     2,24
IV.A    3,5543,53,81,18    2,8
priemer             2,09

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 3
I.D6130020
I.IŠP6303000
II.B11007220
II.D7420010
III.A17518212
III.B4012010
IV.A12108031
spolu6314728410 

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
III.A174190,5261,913898,5243,6629218,25
IV.A132421250,312337241,31849,00

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB15(3/2)44,00%548,00%5122  2,205
Anglický jazykB21(0/1)61,70%170,00%11    1,001
Nemecký jazykB12(0/2)40,00%247,50%22    1,002
Praktická časť odbornej zložky 9(3/6)    5 22 2,119
Slovenský jazyk a literatúra 8(3/5)43,76%761,18%81322 2,638
Teoretická časť odbornej zložky 9(3/6)    4 23 2,449

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Štatistické spracovanie výsledkov absolventskej skúšky

ŠO 6332 Q daňové služby

-            počet prihlásených/zúčastnených:6/6

-            absolventská práca priemerná známka 1,1

-            obhajoba absolventskej práce priemerná známka 1,1

-            komplexná skúška z odborných predmetov priemerná známka 1,1

-            celkové hodnotenie prospeli s vyznamenaním 5, prospel veľmi dobre 1

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odbor
I.D6332 Q daňové služby
I.IŠP6341 M škola podnikania, 6317 M obchodná akadémia
II.B6317 M obchodná akadémia
II.D6332 Q daňové služby
III.A6317 M obchodná akadémia
III.B6317 M obchodná akadémia
IV.A6317 M obchodná akadémia

Rozširujúce hodiny

Nie sú zavedené rozširujúce hodiny.

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP3 68 
TPP Znížený úväzok2 40 
Na dohodu413410

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01010

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
III..A, IV.ATSV2
II.B ext.HOG0,5
III.A, II.B extADK1,5

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Učitelia si odborné vedomosti dopĺňali samoštúdiom.. Východná poradkyňa sa zúčastnila vzdelávacieho seminára pre VP SŠ organizovaného spoločnosťou SCIO a seminára SafeTY-Vždy pripojený organizovaného CPPPP.

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Ekonomická olympiáda1511  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola, tak ako každý rok, organizovala dni otvorených dverí v dvoch termínoch - december a marec. Všetkým základným školám v meste a okolí boli rozposlané informačné materiály.

Škola sa pravidelne prezentuje s ponukou vzdelávacích programov v regionálnej tlači a reklamných novinách.

V uplynulom školskom roku sa uskutočnili tieto akcie:

·           Aktívna účasť na verejnej zbierke Biela pastelka 2017, Deň narcisov 2018, Hodina deťom

·           Týždeň zdravej výživy v októbri 2017

·           Zapojenie sa do projektu Digitálna garáž (žiaci III.A a IV.A) so získaním certifikátov

·           Žiaci I. III. A IV. ročníka sa zapojili do testovania študijných predpokladov – SCIO testovanie

·           Vybraní žiaci si vyskúšali „jeden deň vysokoškoláka“ organizovaný UPJŠ

·           Exkurzia Revúca – Betliar

·            Školský výlet do Kežmarku a okolia, školský výlet „Opekačka“ v okolí Košíc

·           Účasť na vzdelávacom projekte Svet okolo nás – Vietnam- brána do Indočíny

·           „Potulky po Košiciach“

·           Účasť žiakov na prezentácii InterStudy – vysokoškolské štúdium v zahraničí

·           Účasť žiakov 3. ročníka na webinári „Tradičné podnikanie netradične“

·           Zapojenie sa do Štruktúrovaného dialógu vyplnením dotazníka

·           účasť na environmentálnom workshope organizovanom RCM

·           Zapojenie sa do Týždňa mozgu vytvorením nástenky a realizáciou aktivít na trénovanie mozgu odporúčaných  RÚVZ

·           Účasť na aktivite Veda v meste v rámci projektu IT akadémia

·           Vybraní žiaci sa zúčastnili na tréningu „Rôzni-iní II“ organizovanom RCM

·           Aktivita „Túlanie sa po ústavnom súde“ so sprievodcom M. Kolcúnom

·           Divadelné predstavenia Ujo Váňa , Remeselníciv Štátnom divadle – všetci žiaci

·           Účasť na predstavení My sme tu doma

·           Našu školu sme prezentovali na podujatí  Správna voľba povolania a ProEduco

·           Študentská firma kERMIT zorganizovala Vianočnú besiedku pre školu

Školská súťaž o najnápaditejšiu Hallowenskú tekvicu

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Škola je zapojená do projektov:

  • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (ÚIPŠ)
  • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (MPC Bratislava)
  • Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety (CVTI SR)
  • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (MŠVVaŠ SR)
  • Rozvoj stredného a odborného vzdelávania (ŠIOV)
  • IT akadémia (CVTI SR)
  • Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP (ŠIOV)

Pre školský rok 2017/2018 škola získala grant v rámci programu Erazmus+ na pracovnú stáž žiakov vo vybranej firme v Budapešti.

Škola zabezpečuje udržateľnosť projektu realizovaného v rokoch 2014-2015 v rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenia Premena tradičnej školy na modernú a spolufinancovaného z prostriedkov ESF. Projekt bol zameraný na inováciu obsahu a metód výučby, skvalitňovanie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. V rámci projektu boli kompletne modernizované IKT, boli vytvorené inovované učebné osnovy, metodická pomôcka pre učiteľa a učebný materiál pre žiaka v 6 predmetoch.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: november 2017

Druh inšpekcie: komplexná

Hodnotenie úrovne:

- veľmi dobrá - klíma a kultúra školy, služby školy, podmienky výchovy a vzdelávania, podpora praktických aplikácií vedomostí

- dobrá - rozvíjanie pracovných návykov a zručností žiakov, komunikačných kompetencií

- priemerná - riadenie školy, SJL MAT, teoretické odborné predmety, praktická príprava

- málo vyhovujúca-0

- nevyhovujúca-0

- kľúčové pozitívne stránky školy - klíma a kultúra školy, vzťah medzi žiakmi a učiteľmi, vybavenosť školy, výchovné poradenstvo, práca so žiakmi so ŠVVP, personálne podmienky

- oblasti vyžadujúce zlepšenie - 0

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola spĺňa normatív materiálno technického zabezpečenia stanovený pre vyučované študijné odbory.

Škola sídli v prenajatých priestoroch v budove SOŠ železničnej. Má výhodnú polohu - v meste, avšak nie v rušnej časti, v dobrej dostupnosti MHD aj vlakového a autobusového spojenia. Okrem klasických učební (dve sú vybavené interaktívnou tabuľou s príslušenstvom) má škola zriadenú jednu učebňu výpočtovej techniky so 16 PC napojenými na internet, interaktívnou tabuľou s príslušenstvom, jednu učebňu cvičnej firmy s interaktívnou tabuľou a príslušenstvom, kancelárskou technikou (viazačka, skartovačka, multifunkčná tlačiareň). Telesná výchova sa zabezpečuje v telocvični SOŠ železničnej. Stravovanie žiakov a učiteľov bolo zabezpečené v ŠJ pri SOŠ železničnej. Pre výučbu má škola k dispozícii:

·   vizualizéry, prenosný dataprojektor, CD prehrávače, multifunkčné zariadenia, scaner, tlačiarne, hlasovacie zariadenie, kameru, foroaparát.

·   učebnice pre jednotlivé predmety, odbornú literatúru pre učiteľov - fond sa pravidelne doplňuje. resp. obnovuje,

·   krásnu literatúru,

·   výučbový softvér pre odborné (UCT, základy prstokladu finančná analýza) aj všeobecnovzdelávacie (AJ, obchodná angličtina, MAT, GEG) predmety,

·   predplatné odborných časopisov TREND, Didaktika, Manažment školy, Ekonomický Poradca,

·   softvér aSc Agenda pre efektívny informačný systém školy.

Žiaci majú k dispozícii klubovňu vybavenú PC, tlačiarňou s pripojením na internet.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

88 429 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

28 749 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy

1 555 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb

120 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

1 376 €

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Škola považuje za svoju silnú stránku:

-       Stabilný kolektív učiteľov spĺňajúcich odborné, pedagogické aj osobnostné predpoklady,

-       podmienky vzdelávania žiakov so ŠVVP,

-       komunikáciu medzi školou a žiakmi, resp. ich zákonnými zástupcami,

-       podmienky výučby - najmä nízky počet žiakov v triede,

-       vybavenosť IKT,

-       využívanie ekonomického softvéru pri výučbe odborných predmetov,

-       rešpektovanie individuality každého žiaka,

-       kladenie dôrazu pri výučbe na rozvíjanie kľúčových kompetencií, komunikačných schopností, schopností hľadať, pochopiť, spracovávať informácie, dávať ich do súvisu a pod., pred memorovaním,

-       umiestnenie školy v blízkej dostupnosti prostriedkov MHD, autobusovej aj železničnej stanice.

Rezervy sú :

-       v zapájaní sa do súťaží,

-       získavaní žiakov, záujemcov o kurzy mimo formálneho vzdelávania,

-       nedostatku finančných prostriedkov.

Príležitosti:

-       zaradenie výučby najnovších IKT zručností na úrovni užívateľa do vzdelávacieho programu a jej zabezpečenie v spolupráci s IT firmou,

-       intenzívnejšie využívanie IKT pri výučbe, možnosti e-learningu aSc agendy,

-       záujem o doplnenie si vzdelania o maturitu, doplnenie si ďalšej kvalifikácie,

-       ponuka akreditovaného kurzu Účtovník a kompetenčných kurzov v rámci programov ÚPSVR.

Riziká:

-       pokles populácie,

-       nižšia vzdelanostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo ZŠ,

-       znižujúci sa počet  žiakov s vnútornou motiváciou k učeniu,

-       znižujúci sa počet rodičov aktívne a s potrebnou efektivitou participujúci na priebehu výchovnovzdelávacieho procesu svojich detí.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Absolventská miera nezamestnanosti našej školy podľa vykazovania ÚPSVR je nulová. Rozhodujúca väčšina našich absolventov sa uplatnila na trhu práce, resp. pokračuje v nadväzujúcom štúdiu na vysokej škole.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Škola vychádza pri organizovaní vyučovacieho procesu z predpisu Štátneho zdravotného ústavu o psychohygienických podmienkach výučby. Maximálny počet vyučovacích hodín denne je 8. Pri tvorbe rozvrhu hodín sa podľa možností rešpektujú zmeny výkonnosti organizmu mládeže podliehajúce dennému a týždennému biologickému rytmu organizmu.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Konverzujeme anglicky18Mgr. Danica Fetyko-Grusová
Ruská konverzácia7Mgr. Lýdia Pirická
Všeobecné študijné predpoklady19Ing. Adriana Popovičová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Komunikácia školy s rodičmi je zabezpečovaná najmä prostredníctvom triednych učiteľov. Forma - telefonický kontakt, emailová komunikácia, SMS komunikácia, 4 x do roka rodičovské stretnutia. V prípade potreby sú dohodnuté operatívne individuálne stretnutia s triednym učiteľom, výchovnou poradkyňou, školským psychológom, riaditeľkou školy. Škola informuje rodičov o prospechu a dochádzke žiakov, preberanom učive, domácich úlohách prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

Škola spolupracuje so zamestnávateľmi, u ktorých žiaci 3. a 4. ročníka vykonávajú dvojtýždňovú odbornú prax na zmluvnom základe.

Pri zabezpečovaní neformálneho vzdelávania (kurzy účtovníctva) škola spolupracuje s EU, PHF v Košiciach a košickým pracovisko ÚPSVR (program REPAS).

Záver

Vypracoval: Ing. Anna Šáriová

V Košiciach, 18.október 2018