• Novinky

      • Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

      • Oznamujeme, že MŠVVaŠ SR dňa 30.1.2019 schválilo upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia  pre školský rok 2019/2020 pod číslom: 2019/6163:2-A1030. Pre našu školu upravilo počty žiakov takto:

       • ŠO 6317 M obchodná akadémia 8 žiakov
       • ŠO 6341 M škola podnikania 10 žiakov.

       Škola má podmienky na prijatie aj vyššieho počtu žiakov v uvedených ŠO (v súlade s platnou legislatívou).

       Okrem týchto ŠO budeme prijímať aj záujemcov o štúdium ŠO 7237 M informačné systémy a služby, nakoľko podľa Prognózy vývoja na trhu práce v SR II. pre Košický samosprávny kraj o dodatočnej potrebe pracovných síl v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby, spracovanej inštitúciou TREXIMA, bude potreba  v počte 34 osôb. Tento údaj bol aj verifikovaný na úrovni regionálnej platformy.Sme jediná škola v regióne Východného Slovenska, ktorá má záujem pripravovať absolventov tohto odboru pre trh práce.

      • 12 Angre men

      • Do galérie 12 Angre men boli pridané fotografie.

        

       Žiaci II.A si na hodinách občianskej náuky pozreli dramatický príbeh Dvanásť rozhnevaných mužov, v ktorom má dvanásť porotcov jednomyseľne rozhodnúť o vine či nevine mladého muža obvineného z vraždy svojho otca. Film nedáva odpoveď na otázku, či obvinený skutočne spáchal trestný čin vraždy. Tvorcovia filmu vytvorili priestor hlavne na zobrazenie procesu vzniku rôznych pohľadov na otázky hodnotenia faktov a domnienok relevantných pre konečné rozhodnutie. Žiaci boli  svedkami formovania motivácie konania ľudí postavených pred úlohu jednoznačne rozhodnúť o živote alebo smrti mladého človeka. Filmom sme upriamili pozornosť žiakov na potrebu vyhnúť sa povrchnému hodnoteniu zdanlivo jasných dôkazov.

       Ak sa má človek priblížiť k pravde a spravodlivosti aspoň do tej miery, akú môže dosiahnuť svojimi schopnosťami, musí skúmať a hodnotiť poznané fakty z rôznych uhlov pohľadu, ktorý rešpektuje požiadavky zákona a vlastného svedomia.

       Žiaci sa oboznámili s anglosaským právnym systémom a zároveň v rámci diskusie sa dozvedeli o jeho rozdieloch v porovnaní s kontinentálnym. Rozdiskutovala sa otázka trestu smrti a základných ľudských práv.

       Súčasťou projektu bola aj individuálna práca žiakov na pracovnom liste v anglickom jazyku, ktorý budú žiaci používať v maturitnom ročníku ako súčasť prípravy na ústnu časť maturitnej skúšky v rámci témy Človek a spoločnosť. Pri  zostavovaní pracovného listu v anglickom jazyku Mgr.  Danica Fetyko Grusová zistila, že tento film využívajú pri vyučovaní  právnické, filozofické fakulty, ekonomické univerzity, filmové a divadelné školy na Slovensku, Filozofická fakulta Katedra divadelních studií na Masarykovej univerzite. V anglofónnych krajinách je využívaný ako súčasť seminárnych a semestrálnych prác napr. na University of Minnesota, University of Northern Iowa, Columbia University a mnoho ďalších. Naši žiaci si obohatili slovnú zásobu v oblasti anglickej právnickej terminológie. Autor projektu: Ing. Adriana Popovičová

        

        

        

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje