• Novinky

      • Prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019

      • Vzhľadom na vzniknutú situáciu týkajúcu sa prijímacieho konania pre nasledujúci školský rok uvádzame nasledovné informácie. Pri prerokovaní počtu žiakov s KSK dňa 29.10.2018 nám bol určený počet žiakov prvého ročníka 18 pre školský rok 2019/2020. Po zverejnení najvyššieho počtu žiakov dňa 30.11.2018 sme sa dozvedeli, že pôvodné rozhodnutie KSK bolo zmenené a stanovili nám počet žiakov 0. Naša škola požiada MŠVVaŠ SR o preskúmanie určenia počtu žiakov na školský rok 2019/2020. Ministerstvo posúdi a prerokuje určenie počtu žiakov do 31. januára 2019, kedy vydá definitívne počty žiakov pre jednotlivé stredné školy. 

       Oznamujeme všetkým záujemcom o denné štúdium na našej škole, že prijímame prihlášky pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019 a v školskom roku 2019/2020 otvoríme:

       • 1 triedu  spoločnú pre odbor 6341M škola podnikania a 6317M obchodná akadémia s počtom žiakov 18
       • 1 triedu pre odbor 7237M informačné systémy a služby s počtom žiakov 15

       v súlade s platnou legislatívou. V prípade nejasností, prosím, kontaktujte školu na tel. č. 0904107681.

        

      • Zapojte sa do Petície

      • Prejavme spoločne verejný záujem na tom, aby sa o školách rozhodovalo transparentne a objektívne, na základe kritérií kvality školy, rovnako uplatňovaných na celom území SR a aby, kým sa tak nestane, bol zachovaný počet žiakov  1. ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie na rok 2019/2020 pre každú strednú školu v takej výške, aká bola určená pre školský rok 2018/2019.

       PETÍCIA

       za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

       Svoj podpis pod Petíciu môžete pripojiť na tomto linku: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1002268

       ĎAKUJEME

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje