• 2. kolo prijímacieho konania.

     • Oznamujeme záujemcom o štúdium ekonomického zamerania, že prijímame prihlášky v rámci 2. kola prijímacieho konania na ŠO:

      - 6317M obchodná akadémia a

      - 6341M škola podnikania.

     • Oznam maturantom k praktickej maturitnej skúške!

     • Termín: 20.5.2019 a 21.5.2019  /rozpis podľa požiadaviek, ktoré ste osobne zadali/

      Príchod do školy: 7.15 hod.

      Úvodné pokyny:  od 7.45 hod. do 8.00 hod.

      Riešenie maturitného zadania: od 8.00 hod. do 16.00 hod.

      Doniesť si: kalkulačku, písacie potreby /aspoň 2 náhradné perá/, občiansky preukaz, pitie, silnejšiu desiatu /počas maturitnej skúšky nemôžete opustiť budovu školu/

      Keďže ide o štátnu skúšku nezabudnite na vhodné  slušné /spoločenské/ oblečenie.

       

      Maturantom prajeme veľa šťastia a sily pri riešení maturitného zadania.

       

        

       

     • Žlté narcisy

     • Do galérie Žlté narcisy boli pridané fotografie.

      Dňa 11.04.2019 sa žiaci I. a II. ročníka zúčastnili zbierky "Žlté narcisy", aj keď nám počasie neprialo, ani to nás neodradilo od ušľachtilej pomoci.

     • DOD

     • Pozývame  záujemcov o štúdium na našej škole na deň otvorených dverí 19. marca 2019 od 9.00 do 17.00 hod.

     • Chrípkové prázdniny.

     • Oznamujeme, že od dnešného dňa 6.2.2019 do 10.2.2019 máme chrípkové prázdniny. Vyučovanie sa obnoví v pondelok 10.2.2019.

     • Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

     • Oznamujeme, že MŠVVaŠ SR dňa 30.1.2019 schválilo upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia  pre školský rok 2019/2020 pod číslom: 2019/6163:2-A1030. Pre našu školu upravilo počty žiakov takto:

      • ŠO 6317 M obchodná akadémia 8 žiakov
      • ŠO 6341 M škola podnikania 10 žiakov.

      Škola má podmienky na prijatie aj vyššieho počtu žiakov v uvedených ŠO (v súlade s platnou legislatívou).

      Okrem týchto ŠO budeme prijímať aj záujemcov o štúdium ŠO 7237 M informačné systémy a služby, nakoľko podľa Prognózy vývoja na trhu práce v SR II. pre Košický samosprávny kraj o dodatočnej potrebe pracovných síl v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby, spracovanej inštitúciou TREXIMA, bude potreba  v počte 34 osôb. Tento údaj bol aj verifikovaný na úrovni regionálnej platformy.Sme jediná škola v regióne Východného Slovenska, ktorá má záujem pripravovať absolventov tohto odboru pre trh práce.

     • 12 Angre men

     • Do galérie 12 Angre men boli pridané fotografie.

       

      Žiaci II.A si na hodinách občianskej náuky pozreli dramatický príbeh Dvanásť rozhnevaných mužov, v ktorom má dvanásť porotcov jednomyseľne rozhodnúť o vine či nevine mladého muža obvineného z vraždy svojho otca. Film nedáva odpoveď na otázku, či obvinený skutočne spáchal trestný čin vraždy. Tvorcovia filmu vytvorili priestor hlavne na zobrazenie procesu vzniku rôznych pohľadov na otázky hodnotenia faktov a domnienok relevantných pre konečné rozhodnutie. Žiaci boli  svedkami formovania motivácie konania ľudí postavených pred úlohu jednoznačne rozhodnúť o živote alebo smrti mladého človeka. Filmom sme upriamili pozornosť žiakov na potrebu vyhnúť sa povrchnému hodnoteniu zdanlivo jasných dôkazov.

      Ak sa má človek priblížiť k pravde a spravodlivosti aspoň do tej miery, akú môže dosiahnuť svojimi schopnosťami, musí skúmať a hodnotiť poznané fakty z rôznych uhlov pohľadu, ktorý rešpektuje požiadavky zákona a vlastného svedomia.

      Žiaci sa oboznámili s anglosaským právnym systémom a zároveň v rámci diskusie sa dozvedeli o jeho rozdieloch v porovnaní s kontinentálnym. Rozdiskutovala sa otázka trestu smrti a základných ľudských práv.

      Súčasťou projektu bola aj individuálna práca žiakov na pracovnom liste v anglickom jazyku, ktorý budú žiaci používať v maturitnom ročníku ako súčasť prípravy na ústnu časť maturitnej skúšky v rámci témy Človek a spoločnosť. Pri  zostavovaní pracovného listu v anglickom jazyku Mgr.  Danica Fetyko Grusová zistila, že tento film využívajú pri vyučovaní  právnické, filozofické fakulty, ekonomické univerzity, filmové a divadelné školy na Slovensku, Filozofická fakulta Katedra divadelních studií na Masarykovej univerzite. V anglofónnych krajinách je využívaný ako súčasť seminárnych a semestrálnych prác napr. na University of Minnesota, University of Northern Iowa, Columbia University a mnoho ďalších. Naši žiaci si obohatili slovnú zásobu v oblasti anglickej právnickej terminológie. Autor projektu: Ing. Adriana Popovičová

       

       

       

     • Prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019

     • Vzhľadom na vzniknutú situáciu týkajúcu sa prijímacieho konania pre nasledujúci školský rok uvádzame nasledovné informácie. Pri prerokovaní počtu žiakov s KSK dňa 29.10.2018 nám bol určený počet žiakov prvého ročníka 18 pre školský rok 2019/2020. Po zverejnení najvyššieho počtu žiakov dňa 30.11.2018 sme sa dozvedeli, že pôvodné rozhodnutie KSK bolo zmenené a stanovili nám počet žiakov 0. Naša škola požiada MŠVVaŠ SR o preskúmanie určenia počtu žiakov na školský rok 2019/2020. Ministerstvo posúdi a prerokuje určenie počtu žiakov do 31. januára 2019, kedy vydá definitívne počty žiakov pre jednotlivé stredné školy. 

      Oznamujeme všetkým záujemcom o denné štúdium na našej škole, že prijímame prihlášky pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019 a v školskom roku 2019/2020 otvoríme:

      • 1 triedu  spoločnú pre odbor 6341M škola podnikania a 6317M obchodná akadémia s počtom žiakov 18
      • 1 triedu pre odbor 7237M informačné systémy a služby s počtom žiakov 15

      v súlade s platnou legislatívou. V prípade nejasností, prosím, kontaktujte školu na tel. č. 0904107681.

       

     • Zapojte sa do Petície

     • Prejavme spoločne verejný záujem na tom, aby sa o školách rozhodovalo transparentne a objektívne, na základe kritérií kvality školy, rovnako uplatňovaných na celom území SR a aby, kým sa tak nestane, bol zachovaný počet žiakov  1. ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie na rok 2019/2020 pre každú strednú školu v takej výške, aká bola určená pre školský rok 2018/2019.

      PETÍCIA

      za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

      Svoj podpis pod Petíciu môžete pripojiť na tomto linku: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1002268

      ĎAKUJEME