• Novinky

      • Začiatok spolupráce s Deutsche Telekom IT Solutions

      • Vo štvrtok 22. októbra sme podpisom Memoranda o vzájomnej spolupráci s najvýznamnejším zamestnávateľom v kraji Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia odštartovali partnerstvo s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky odborného vzdelávania pre potreby trhu práce.

       Tešíme sa na spoluprácu a vnímame tento záväzok ako príležitosť ďalšieho rozvoja odborného vzdelávania a neustálej modernizácie materiálneho zázemia a skvalitňovania vzdelávacieho procesu.

       Orientácia vzdelávacieho profilu na potreby trhu práce v úzkej spolupráci  s partnermi vo vzdelávaní – zamestnávateľmi sú potvrdením vízie našej školy stať sa "modernou strednou školou – lídrom v prepájaní odborného vzdelávania a trhu práce."


      • SÚŤAŽ PRE DEVIATAKOV!

      • Zapoj sa a vyhraj :)

        

       Tím učiteľov chystá pre žiakov 9. ročníka vedomostný kvíz z finančnej gramotnosti „FINGRAM“.

       Kvíz bude spustený od 2. 11. 2020, bližšie informácie a link na súťaž budú zverejnené na stránke školy www.kadavinci.sk a na FB.

       Súťažiť sa bude o hodnotné ceny. V prípade, že žiak uvedie aj meno učiteľa, ktorý ho  o tejto súťaži informoval, alebo  na ktorého hodine  súťaž prebehla, získava rovnakú cenu aj učiteľ :)

        

      • VYBERÁŠ SI STREDNÚ?

      • Nestačia ti informácie z webu :)

       Nechce sa ti preklikávať  jednotlivé stránky :)

       Nechce sa ti čítať rozsiahle popisy:)

       My ti všetko vysvetlíme a ukážeme OSOBNE (v súlade so všetkými COVID opatreniami) !

        

       Tento školský rok bude veľkou výzvou pre nás všetkých.

       Pravdepodobne nebude možné realizovať tradičné workshopy a prezentácie na školách, aby sme sa ti osobne predstavili.

       Aj napriek súčasným COVID obmedzeniam ti radi priblížime štúdium v našej škole:

        

       • počas individuálnej prehliadky školy - každý utorok a štvrtok 
       • kedykoľvek osobne pri návšteve našej školy 

        

       Na individuálnu prehliadku školy sa objednaj:

       Emailom: skola@kadavinci.sk

       Telefonicky: Riaditeľ školy -  PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778

        

                          

      • Udelenie riaditeľského voľna - 12. 10. 2020

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       na základe dnešného oznámenia ministra školstva SR prechádzajú stredné školy od 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

       Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno žiakom na zajtra 12.10.2020 z dôvodu prípravy materiálno - technického a organizačného riešenia vzdelávacieho procesu školy.

       Dištančné vzdelávanie začína podľa upraveného rozvrhu a pravidiel v utorok 13.10.2020.

       Po vydaní rozhodnutia MŠVVaŠ SR Vás budeme podrobnejšie informovať.

       Prosíme žiakov, aby kontaktovali svojich triednych učiteľov a dohodli si režim prebratia študijných materiálov a osobných vecí zo školy.

       Ďakujeme za pochopenie.

        

       PaedDr. Peter Ivan 

       riaditeľ školy

        

       V Košiciach 11. 10. 2020

      • Oznam o opätovnom otvorení školy od 05.10.2020

      • Oznámenie zákonným zástupcom ažiakom o opätovnom otvorení školy a podmienkach vstupu do školy od 5.10.2020 

        

       Riaditeľ školy, po odsúhlasení RÚVZ so sídlom v Košiciachrozhodol o tom, že od pondelka 5.10.2020 bude prebiehať vyučovanie v budove školy prezenčnou formou. 

       Žiaci sú povinní pri opätovnom nástupe do školy predložiť podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti (zaslané v Edupage).  

        

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktov všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom. 

        

       Žiaci:

       · Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy a odborných učební.

       · Pri vstupe do budovy školy si žiak dezinfikuje ruky.

       · Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

        

        

       V Košiciach 2.10.2020

       PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ

      • Oznámenie o karanténnych opatreniach

      • Vážení rodičia, milí žiaci,


       vzhľadom na to, že dnes 23.9.2020 bolo potvrdené ochorenie COVID -19 u pedagogického zamestnanca školy, riaditeľ školy po usmernení RÚVZ so sídlom v Košiciach prijíma nasledujúce opatrenia v termíne od 24. 9. 2020 do 2.10.2020:

       1. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu.
       2. Vstup do budovy školy pre žiakov, rodičov, zamestnancov školy a cudzích osôb je zakázaný.
       3. Vyučovanie v budove školy (prezenčnou formou) bude prebiehať od 5.10.2020.
       4. Žiaci sú povinní pri opätovnom nástupe do školy predložiť podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.


       Počas trvania  dištančnej formy vzdelávania žiadame žiakov, rodičov a zákonných
       zástupcov žiakov, aby sledovali zdravotný stav detí a prípadné informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu konzultovali s obvodným pediatrom a informovali triedneho učiteľa.

       Rovnako našich žiakov a zamestnancov školy žiadame, aby sledovali svoj zdravotný stav a zotrvávali v domácej izolácii.

        

       Ďakujeme za porozumenie

       Košice, 23.09.2020


       PaedDr. Peter Ivan
       riaditeľ školy

      • Oznam

      • Z technických dôvodov je pevná linka našej školy mimo prevádzky.

       Zastihnete nás na t.č. 0904 682 778.

      • Usmernenie riaditeľa školy k otvoreniu šk. roka 2020/2021

      • Riaditeľ školy v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR počas trvania pandémie ochorenia Covid 19 vydáva nasledujúce usmernenie k nástupu žiakov pri otvorení školského roka 2020/2021:

       Zákonný zástupca:

       · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021 (ROR – Rúško, Odstup, Ruky)

       · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strenej školy, jazykovej školy a alebo školského internátu) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti)

       · V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

       Žiaci:

       · Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy a odborných učební.

       · Pri vstupe do budovy školy si žiak dezinfikuje ruky.

       · Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

        

       PaedDr. Peter Ivan

       Riaditeľ školy

        

        

      • Otvorenie školského roka večerné a externé štúdium

      • Milí žiaci,

       Zasielame Vám organizačné pokyny k nástupu žiakov do školy v súvislosti s pokračujúcou pandémiou ochorenia COVID – 19. Informácie boli spracované na základe Manuálu pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ na svojej internetovej stránke.

       Školský rok 2020/2021 otvoríme v novej budove školy na Tajovského 15, Košice

                                                               dňa 3.9.2020 o 15.30

       Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok, hygienické vreckovky, vyplnené a podpísané tlačivá:

       • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka  https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx
       • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka   https://www.minedu.sk/data/att/17088.docx

       Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)

       Milí žiaci, prosíme Vás o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení, zodpovedné správanie počas vyučovania aj počas prestávok, aby sme spoločnými silami minimalizovali riziko šírenia nákazy a zbytočne neohrozovali zdravie seba a iných.

        

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.

       S pozdravom

       PaedDr. Peter Ivan

       Riaditeľ školy

      • Otvorenie školského roka 2020/2021 denné štúdium

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       Zasielame Vám organizačné pokyny k nástupu žiakov do školy v súvislosti s pokračujúcou pandémiou ochorenia COVID – 19. Informácie boli spracované na základe Manuálu pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ na svojej internetovej stránke.

       Školský rok 2020/2021 otvoríme v novej budove školy na Tajovského 15, Košice dňa 2.9.2020 nasledovne:

       8.00 – 9.00 – vstup žiakov do budovy školy podľa harmonogramu za dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení:

       8.00 I.A               8.30 II.A               8.45  III.A          9.00  IV.A

        

       9.30 -  10.00 – slávnostné otvorenie školského roka

       Žiaci prichádzajú do školy bez doprovodu zákonného zástupcu z dôvodu eliminácie rizík v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid – 19.

       Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok, hygienické vreckovky, vyplnené a podpísané tlačivá:

       • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka, https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx
       • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka  https://www.minedu.sk/data/att/17088.docx
       • Súhlas so spracovaním osobných údajov

        

        Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)

       Vo štvrtok 3.9.2020 majú všetci žiaci školy triednické hodiny v rámci ktorých prevezmú učebnice a oboznámia sa so Školským poriadkom, BOZP, Smernicou proti šikanovaniu.

       Milí žiaci, prosíme Vás o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení, zodpovedné správanie počas vyučovania aj počas prestávok, aby sme spoločnými silami minimalizovali riziko šírenia nákazy a zbytočne neohrozovali zdravie seba a iných.

       Milí rodičia, prosíme Vás o spoluprácu v rámci dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení, úzky kontakt s triednym učiteľom  v rámci poskytovania dôležitých informácií v prípade respiračného ochorenia dieťaťa, alebo aj podozrenia na ochorenie COVID – 19 u dieťaťa.

        

       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.

       S pozdravom

       PaedDr. Peter Ivan

       Riaditeľ školy

      • Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

      • Riaditeľ SSOŠ ekonomickej Tercium, Palackého 14, Košice, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021.

       1. Na voľné miesta bude možné prijať 26 uchádzačov o štúdium v študijných odboroch:
       • 6317 M obchodná akadémia,
       • 7237 M informačné systémy a služby.

       V druhom kole možno prijať len tých žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v prvom kole prijímacích skúšok.

       Harmonogram 2. kola PK

       • do 5. júna -  ZVEREJNÍME POČET OBSADENÝCH A VOĽNÝCH MIEST
       • do 19. júna - je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez email, alebo poštou.
       • do 23. júna - RIADITEĽ ŠKOLY ODOŠLE ROZHODNUTIE O PRIJATÍ
       • do 25. júna - Uchádzač DORUČÍ ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE SŠ

       Ďalšie informácie o 2. kole prijímacieho konania budeme aktualizovať.

       V prípade otázok nás kontaktujte na skola@kadavinci.sk alebo na tel.: 0904 682 778.

        

       V Košiciach 29. mája 2020                                                                          PaedDr. Peter I v a n                                                                                                                                                       riaditeľ školy    

      • Určenie povinných a profilových predmetov pre prijímacie konanie na štúdium pre školský rok 2020/2021  

      • Kritériá prijímacieho konania pre študijné odbory:          

       • 6317 M obchodná akadémia
       • 7237 M informačné systémy a služby

       (výňatok)

        

       ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

       Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy

       Povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika

       Profilové predmety: informatika, občianska náuka


       PROSPECH

       Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

        

       ĎALŠIE KRITÉRIA   
       Predmetové olympiády a súťaže - výsledky 

       Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

        

       Harmonogram prijímania na SŠ:

       1. Uchádzač alebo zákonný zástupca môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky do 10. apríla v ZŠ.
       2. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
       3. Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
       4. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
       5. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). 

        

       Podrobné informácie nájdete TU

        https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

        

       V tohtoročnom prijímacom konaní môžeme prijať až 41 žiakov v týchto študijných odboroch:

       • 6317 M obchodná akadémia  (so zameraním na informačné systémy podniku)
       • 7237 M informačné systémy a služby

       Radi vám odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

       volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

        

        

       Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

        

       Vaše meno, priezvisko, ulica č., PSČ, obec

        

        

       Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium 

       Palackého 14

       040 01 Košice

        

       V ............................................., dňa ......................

        

       Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

        

       Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol prijatý/á na vašu strednú školu.

       Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:

       • Záväzne ptvrdzujem rozhodnutie o prijatí a ptvrdzujem nastúp na štúdium.
       • Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú šklu, preto nenastúpi na štúdium v vašej strednej škole.

          

        

                                                               S pozdravom

        

       Podpis uchádzača / zákonného zástupcu

        

        

       * nehodiace sa preškrtnite

        

      • Informácie o termínoch a spôsobe podávania prihlášok na štúdium

      • Vážení rodičia, milí deviataci,

       vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva Vám oznamujeme, že v termíne do 15. mája 2020 je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez e- mail, alebo poštou.

       Rovnako je možné prehodnotiť pôvodný výber strednej školy a požiadať o presunutie prihlášky na inú strednú školu, kde je vyššia pravdepodobnosť prijatia podľa aktuálnych podmienok.

       Vzhľadom na novú situáciu Vám umožňujeme podať aj Elektronickú prihlášku na štúdium na SŠ v šk. roku 2020/2021, následne vás skontaktujeme a spoločne zariadime všetko potrebné.

       Link na prihlášku: https://ssosterciumke.edupage.org/register/

       Upozornenie: Elektronická prihláška nenahradzuje Prihlášku na štúdium na SŠ.

        

       Radi by sme Vás ešte upozornili na správny spôsob vyplnenia prihlášky pri výbere niektorého zo študijných odborov našej školy.

       Košická akadémia da Vinci je nástupcom Súkromnej strednej odbornej školy ekonomickej Tercium, keďže v dôsledku obmedzení spôsobených šírením epidémie koronavírusu dodnes nebol na MŠVVaŠ SR ukončený zápis zmeny názvu v sieti škôl SR, preto v prihláškach na prijímacie pohovory na SŠ prosíme naďalej uvádzať pôvodný názov školy:

       Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14, Košice

        

       V tohtoročnom prijímacom konaní môžeme prijať až 41 žiakov v týchto študijných odboroch:

       • 6317 M obchodná akadémia  (so zameraním na informačné systémy podniku)
       • 7237 M informačné systémy a služby

        

       Radi vám odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

       volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

      • Vážení rodičia, milí deviataci,

      • Radi by sme Vás informovali o správnom spôsobe vyplnenia prihlášky pri výbere niektorého zo študijných odborov našej školy.

       Košická akadémia da Vinci je nástupcom Súkromnej strednej odbornej školy ekonomickej Tercium, keďže v dôsledku obmedzení spôsobených šírením epidémie koronavírusu dodnes nebol na MŠVVaŠ SR ukončený zápis zmeny názvu v sieti škôl SR, preto v prihláškach na prijímacie pohovory na SŠ prosíme naďalej uvádzať pôvodný názov školy:

       Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14, Košice

        

       V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR môžeme v tomto prijímacom konaní prijať až 41 žiakov v týchto študijných odboroch:

       • 6317 M obchodná akadémia  (so zameraním na informačné systémy podniku)
       • 7237 M informačné systémy a služby

       Radi vám odpovieme na všetky otázky o podmienkach prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021:

       volajte na 0904 682 778 alebo píšte na: skola@kadavinci.sk

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Začiatok spolupráce s Deutsche Telekom IT Solutions
  • Majstrovstvá Európy v online šachu
  • Zbierka Biela pastelka
  • Otvorenie školského roka 2020/2021
  • Ukončenie školského roka
  • Prednáška U.S. Steel Košice na tému Riadenie
  • DOD 14.02.2020
  • EXPERT geniality show
  • Polročný reset
  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company