• Profil školy

     • Kto sme

     • Ciele a poslanie výchovy a vzdelávaniav školskom vzdelávacom programe Ekonomika, Podnikanie, Dane, Informačné systémy a služby vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a príslušných štátnych vzdelávacích programov pre skupinu študijných odborov 63 a 72. Poslanie školy vyplýva aj z celkovej profilácie a vízie školy, ktoré boli stanovené pri jej zakladaní.

      SSOŠE Tercium od svojho vzniku v roku 2002 sa profiluje ako malá škola do 150 žiakov s ponukou vzdelávacieho programu ekonomického zamerania. Je vzdelávacou inštitúciou, v ktorej v súlade s celosvetovým trendom ďalšieho a celoživotného vzdelávania prebieha okrem klasického štvorročného štúdia ukončeného maturitou skúškou aj terciárne pomaturitné vzdelávanie. Poskytuje takto druhú šancu tým, ktorí z rôznych dôvodov dostatočne nevyužili svoju prvú šancu v rámci počiatočného vzdelávania, resp. majú záujem alebo potrebu prehlbovať a zvyšovať si kvalifikáciu a získavať nové spôsobilosti. Štúdium je organizované dennou aj externou formou.

      Počet študentov v triede (do 15) v dennej forme štúdia vytvára priestor pre efektívnejšiu výučbu a lepšiu komunikáciu medzi študentom a učiteľom, individuálny prístup. Škola si zakladá na vytváraní prostredia vzájomnej spolupráce študentov a učiteľov založenej na obojstrannej dôvere, rešpektovaní každej žiackej individuality. Dôsledne dbá na budovanie stabilizovaného pedagogického kolektívu s odbornou a pedagogickou kvalifikáciou a s praktickými skúsenosťami v ekonomickej a finančnej oblasti.

      Od začiatku svojho pôsobenia orientuje obsah výučby na prax, na to, čo je potrebné pre úspešné vykonávanie ekonomických činností vo všetkých typoch organizácií, resp. vo všetkých typoch podnikania. Využívala možnosti úpravy učebných osnov redukovaním neefektívnych informácií v ich obsahu. Súčasné legislatívne podmienky umožňujúce školám vytvárať vlastné vzdelávacie programy s vlastným obsahom výučby potvrdzujú správnosť doteraz uplatňovaných výchovnovzdelávacích stratégií školy.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje