• PSYCHOLOGICKÉ A VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

     "Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám"

     Škola v spolupráci so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie so sídlom na Medickej 2 v Košiciach zabezpečuje služby psychologického a výchovného poradenstva:

     • formou konzultácií pre žiakov, rodičov aj učiteľov v priestoroch školy,
     • uskutočňovaním preventívno–osvetových aktivít a interaktívnych programov podľa dohodnutého harmonogramu zameraných na predchádzanie a elimináciu rizikového správania žiakov a na ochranu pred nezákonným užívaním psychotropných látok,
     • poskytovaním poradenstva rodičom a učiteľom najmä pri riešení výchovných problémov žiakov,
     • poskytovaním poradenstva pri individuálnej integrácií žiakov s poruchami správania a učenia,
     • monitorovaním zmien v správaní žiakov.

                        Mgr. Lucia ŠIMKOVÁ

                         školský psychológ

                                     konzultačné hodiny: podľa aktuálnej potreby

                         kontakt: prevcentrum@prevcentrum.sk 

                         Ing. Adriana POPOVIČOVÁ

                         výchovný poradca, koordinátor drogovej prevencie 

                                     konzultačné hodiny: v stredu 8.00 - 9.30, alebo podľa dohody

                         kontakt: tercium.popovicova@gmail.com 

      

      Informácie pre maturantov

      Ako má postupovať uchádzač o vysokoškolské štúdium:

     1.  správne vyplniť prihlášku na VŠ  -  vzor vyplnenia prihlášky na VŠ  u výchovného poradcu
     2.  prihlášku skontroluje výchovný poradca a potvrdí jej správnosť
     3.  lekárske potvrdenie ( len v prípade, že ho vyžaduje VŠ )
     4.  nalepiť ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
     5.  vložiť do prihlášky prílohy ( životopis,... )

     Pozor na termíny podávania prihlášok!