• Výchovné poradenstvo

     • PSYCHOLOGICKÉ A VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

      "Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám"

      Škola v spolupráci so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie so sídlom na Medickej 2 v Košiciach zabezpečuje služby psychologického a výchovného poradenstva:

      • formou konzultácií pre žiakov, rodičov aj učiteľov v priestoroch školy,
      • uskutočňovaním preventívno–osvetových aktivít a interaktívnych programov podľa dohodnutého harmonogramu zameraných na predchádzanie a elimináciu rizikového správania žiakov a na ochranu pred nezákonným užívaním psychotropných látok,
      • poskytovaním poradenstva rodičom a učiteľom najmä pri riešení výchovných problémov žiakov,
      • poskytovaním poradenstva pri individuálnej integrácií žiakov s poruchami správania a učenia,
      • monitorovaním zmien v správaní žiakov.

                         Mgr. Lucia ŠIMKOVÁ

                          školský psychológ

                                      konzultačné hodiny: podľa aktuálnej potreby

                          kontakt: prevcentrum@prevcentrum.sk 

                          Ing. Adriana POPOVIČOVÁ

                          výchovný poradca, koordinátor drogovej prevencie 

                                      konzultačné hodiny: v pondelok 9.00 - 10.30, alebo podľa dohody

                          kontakt: adriana.popovicova@kadavinci.sk  

       

       Informácie pre maturantov

       Ako má postupovať uchádzač o vysokoškolské štúdium:

      1.  správne vyplniť prihlášku na VŠ  -  vzor vyplnenia prihlášky na VŠ  u výchovného poradcu
      2.  prihlášku skontroluje výchovný poradca a potvrdí jej správnosť
      3.  lekárske potvrdenie ( len v prípade, že ho vyžaduje VŠ )
      4.  nalepiť ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
      5.  vložiť do prihlášky prílohy ( životopis,... )

      Pozor na termíny podávania prihlášok!

       

       

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická, Palackého 14, Košice
   • skola@tercium.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing.Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Palackého 14, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company
  • PRO EDUCO
  • Mikuláš
  • Červene stužky
  • EXPERT
  • Konferencia beReady
  • Správna voľba povolania
  • Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu
  • Medzipredmetový projekt v METRE
  • Preventívny protidrogový program v SCPPPaP na Medickej 2 v Košiciach