•  A pre  absolventov ZŠ štyri roky  štúdia 

     6341 M škola podnikania                   

     6317 M obchodná akadémia

     7237 M informačné systémy a služby

     a získanie úplného  stredného  odborného  vzdelania  ISCED 3A (maturita zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, praktickej zložky odborných predmetov – riešenie príkladu, teoretickej zložky odborných predmetov – ústna odpoveď) dokladované maturitným  vysvedčením.

     B pre absolventov SŠ s maturitou dva  roky kvalifikačného  pomaturitného  štúdia  a získanie úplného  stredného odborného  vzdelania  ISCED 4A - ďalšej kvalifikácie v uvedených odboroch (maturuje sa z praktickej zložky odborných predmetov a teoretickej zložky odborných predmetov) dokladovanej maturitným  vysvedčením.

     C pre absolventov SŠ s maturitou ekonomického zamerania v prípade hlbšieho záujmu o problematiku daní a finančných služieb dva roky pomaturitného  špecializačného  štúdia odboru

     6332  Q daňové služby

     a získanie vyššieho  odborného  vzdelania  ISCED 5B ukončeného absolventskou skúškou (obhajoba písomnej absolventskej práce a komplexná skúška z odborných predmetov)s udelením absolutória, dokladované absolventským  diplomom   právom používať titul „DiS“.