• Škola je zapojená do projektov:

     • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (ÚIPŠ)
     • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (MPC Bratislava)
     • Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety ( (CVTI SR)
     • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (MŠVVaŠ SR)
     • Rozvoj stredného a odborného vzdelávania (ŠIOV)
     • IT akadémia (CTVI SR)
     • Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP (ŠIOV)

     Pre školský rok 2017/2018 sme získali grant v rámci programu Erasmus + na pracovnú stáž našich žiakov vo vybranej firme v Budapešti.