• Základné informácie

    •                      Názov projektu: TERCIUM, ITMS: 2611013669                                                  

        

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

     V období od 02/2014 do 07/2015 realizujeme projekt obnovy a rozšírenia moderných informačno-komunikačných technológií s cieľom modernizácie vyučovacieho procesu.

     Využitím inovatívnych foriem výučby, inováciou obsahu a metód výučby, prepojením výučby s využívaním moderných didakticko-technických prostriedkov smerujeme k obsahovej prestavbe vzdelávania od tradičnej školy k modernej. Konkrétnym výstupom projektu budú nové učebné materiály, metodické príručky pre pedagógov, inovovaný výchovno-vzdelávací proces a zmodernizované a inovované didakticko-technické zabezpečenie v školy. Konečným cieľom je skvalitňovane výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.