• Profil absolventa

     • Všeobecné kompetencie a osobnostné predpoklady

     • VÝBER ZO VŠEOBECNÝCH KOMPETENCIÍ

      Absolvent má:

      • zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,
      • vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, uplatňovať spoločenskú a rečovú etiku,
      • samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,
      • pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt,
      • v oblasti jazykovej poznať a používať slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov,
      • vedieť pracovať so slovníkom a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,
      • mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,
      • uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,
      • chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),
      • rozumieť matematickej terminológii a symbolike a správne ju interpretovať a používať,
      • rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,
      • vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a  podieľať sa na ich ochrane,
      • uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania,

      VÝBER Z OSOBNOSTNÝCH PREDPOKLADOV, VLASTNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ

      Absolvent sa vyznačuje:

      • presnosťou, spoľahlivosťou, precíznosťou, koncentráciou pozornosti,
      • sebakontrolu a sebaovládaním,
      • samostatnosťou pri riešení bežných úloh a iniciatívnym jednaním,
      • tvorivým a kreatívnym myslením,
      • schopnosťou pracovať v tíme, prispôsobivosťou, flexibilitou,
      • cieľavedomosťou, rozhodnosťou a rozvážnosťou vystupovania a jednania,
      • schopnosťou prijať zodpovednosť za výsledky práce,
      • kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho vystupovania, schopnosťou sociálneho kontaktu,
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje