• Všeobecné kompetencie a osobnostné predpoklady

    • VÝBER ZO VŠEOBECNÝCH KOMPETENCIÍ

     Absolvent má:

     • zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,
     • vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, uplatňovať spoločenskú a rečovú etiku,
     • samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,
     • pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt,
     • v oblasti jazykovej poznať a používať slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov,
     • vedieť pracovať so slovníkom a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,
     • mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,
     • uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,
     • chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),
     • rozumieť matematickej terminológii a symbolike a správne ju interpretovať a používať,
     • rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,
     • vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a  podieľať sa na ich ochrane,
     • uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania,

     VÝBER Z OSOBNOSTNÝCH PREDPOKLADOV, VLASTNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ

     Absolvent sa vyznačuje:

     • presnosťou, spoľahlivosťou, precíznosťou, koncentráciou pozornosti,
     • sebakontrolu a sebaovládaním,
     • samostatnosťou pri riešení bežných úloh a iniciatívnym jednaním,
     • tvorivým a kreatívnym myslením,
     • schopnosťou pracovať v tíme, prispôsobivosťou, flexibilitou,
     • cieľavedomosťou, rozhodnosťou a rozvážnosťou vystupovania a jednania,
     • schopnosťou prijať zodpovednosť za výsledky práce,
     • kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho vystupovania, schopnosťou sociálneho kontaktu,