• Prečo študovať na našej škole I

    • Názov školy sme vyskladali z našej vízie kvalitného ekonomického vzdelávania. Ak si žiaci osvoja hodnoty, ku ktorým ich vedieme, budú nielen tvorivými, ale aj vyhľadávanými odborníkmi s uplatnením na trhu práce.

     T –tolerantnosť

     Sme škola ochotná tolerovať špecifické požiadavky žiakov v hraniciach stanovených právnymi predpismi, morálkou a zásadami slušnosti. Snažíme sa viesť ich k tolerancii, k empatii a pochopeniu slabších a handicapovaných.

     E –erudovanosť

     Sme škola, ktorá kladie dôraz na praktické využitie teoretických poznatkov. Odborné predmety vyučujú učitelia, ktorí v danej oblasti v praxi pôsobili. Absolvent našej školy bude mať dostatok vedomostí a osobnostných predpokladov stať sa erudovaným odborníkom.

     R –rešpekt

     Sme škola, ktorá rešpektuje žiaka s jeho individuálnymi danosťami a schopnosťami. Malý počet žiakov v triedach umožňuje učiteľovi prispôsobiť výučbu žiakom s cieľom čo najefektívnejšie rozvíjať ich osobnostné predpoklady.

     Sme škola, ktorá sa snaží naučiť žiakov rešpektovať samých seba aj ostatných ľudí. Učíme žiakov rešpektovať pravidlá a autority (rodičov, učiteľov, budúcich nadriadených, štátne orgány atď.). Vysvetľujeme im, že uplatňovanie asertivity musí byť primerané a nie každá korekcia vlastného správania je ujmou na ich osobnostných právach. Presadzujeme zásadu „Moje práva končia tam, kde začínajú práva druhého.“

     C -cieľavedomosť

     Uvedomujeme si nevyhnutnosť trvalého a sústavného zápasu o schopnosť človeka absorbovať množstvo a rýchlosť informačných, technologických, spoločenských a iných zmien. Snažíme sa viesť žiakov tak, aby svojimi vedomosťami a osobnostným rozvojom dokázali v takomto zápase uspieť.

     V súčasnosti považujeme za nesmierne dôležité viesť žiakov k osobnej cieľavedomosti.

     I - inovatívnosť

     Snažíme sa vytvárať podmienky a priestor pre rozvoj tvorivého myslenia žiakov. Učitelia uplatňujú vo výučbe netradičné formy učenia a využívajú informačné technológie. Na hodinách, kde to povaha predmetu umožňuje, podnecujeme žiakov k samostatnému, tvorivému mysleniu a činnosti. Žiaci tak získavajú návyky, zručnosti a hlavne odvahu k racionálnemu samostatnému konaniu.

     U -úspešnosť

     Svojím pôsobením sme si vytvorili pevné miesto v sústave stredných škôl a neustále rozširujeme a aktualizujeme ponuku svojich vzdelávacích programov. Za naše aktivity sme získali od organizácie UNICEF titul „Škola priateľská k deťom“. Náš školský vzdelávací program a dôsledné presadzovanie proklamovaných zásad dáva žiakom, ktorí majú skutočný záujem o štúdium, základ pre dosiahnutie úspechu či už v osobnom alebo profesijnom živote.

     M –manažér samého seba

     V rámci kontrolnej činnosti a v rámci činnosti jednotlivých predmetových komisií neustále monitorujeme priebeh výchovnovzdelávacieho procesu. Vďaka tomu môžeme pružne reagovať na aktuálne požiadavky rodičov, žiakov a trhu práce. Žiakov vedieme k tomu, aby si dokázali samostatne organizovať svoj čas, úlohy, určovať priority a niesť zodpovednosť za svoje konanie.

      

     Absolventov ekonomických škôl je a bude na trhu práce veľa. Sme toho názoru, že iba odborné vedomosti nestačia pre úspech v pracovnom živote. Musia sa k nim nevyhnutne pridať ešte osobnostné vlastnosti ako napr. zodpovednosť, samostatnosť, cieľavedomosť a dôslednosť.

     Zásady, ktoré uplatňujeme pri realizácii školského vzdelávacieho programu, lokalizácia školy a najmä nízky počet žiakov v triedach, umožňujú úzky kontakt medzi učiteľmi a žiakmi a dávajú škole jednoznačnú konkurenčnú výhodu.